عملکرد امور آبفا شهرستان نهاوند در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران

عملکرد امور آبفا شهرستان نهاوند در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران

اقدامات اجرایی امور آبفا در سطح شهرستان نهاوند بعد از انقلاب:

۱. احداث شبکه آب آشامیدنی : ۵۳۲ کیلومتر 

۲. حفر و تجهیز چاه مکانیکی : ۱۱۵ حلقه چاه 

٣. ساخت و تعمیر مخازن هوایی و زمینی ذخیره آب : ۱۴۵ باب با ظرفیت ۱۸۳۸۰ مترمکعب ( تعداد مخازن هوایی ۳۳باب با ظرفیت ۳۱۷۵ مترمکعب و مخازن زمینی ۱۱۲ باب با ظرفیت ۱۵۲۰۵ مترمکعب)

۴. احداث خط انتقال : ۱۲ کیلومتر. 

۵. تعداد دستگاه کلریناتور نصب شده: ۹۶ دستگاه (۵۰دستگاه مایعی، ۴۴دستگاه کلرزن گازی و ۲ دستگاه الکترولیز نمک طعام) 

۶. راه اندازی سیستم چاپ در محل 

۷. ایجاد ۱۶ مجتمع آبرسانیاهداف ایجاد مجتمع های آبرسانی:

 تامین آب سالم جهت روستاهایی که فاقد منابع آب می باشند

 امداد رسانی به موقع در مواقع ایجاد بحران

 کاهش قطعی آب 

افزایش بهره‌وری از تأسیسات

 کاهش هزینه ها 

کاهش هدررفت آب 

افزایش شاخص آب پایدار و سالم 

کاهش آبرسانی سیار
مجتمع های آبرسانی ایجاد شده شهرستان نهاوند بعد از انقلاب اسلامی: